Category Archives: Αντικομμουνισμός

Isadora Duncan: This is red! So am I!

Angela Isadora Duncan (May 26 or 27, 1877 – September 14, 1927) was an American dancer. Born in California, she lived in Western Europe and the Soviet Union from the age of 22 until her death at age 50. She performed to acclaim throughout Europe.

“She was bisexual, and alluded to her communism during her last United States tour, in 1922–23; Duncan waved a red scarf and bared her breast on stage in Boston, proclaiming, “This is red! So am I!”.

To 1929 η Mary Desti φίλη της Isadora εκδίδει ένα βιβλίο στην Νέα Υόρκη για την Isadora Duncan γεμάτο από ανακρίβειες, παραπληροφορήσεις και γεγονότα κατά την διάρκεια της ζωής της στην Σοβιετική Ένωση. Βάσει του βιβλίου της Mary Desti εκδίδεται το 1958 μια σειρά νουβέλες στην εφημερίδα Borba με τίτλο Duncan and Esesin όπως και η ιταλική ταινία Isadora Duncan. Βασισμένη στην αντι-κομμουνιστική ιδεολογία της ιμπεριαλιστικής Δύσης η ζωή και το έργο της Isadora Duncan στην Σοβιετική Ένωση γίνεται ένας εφιάλτης.

Η ίδια γράφει στο βιβλίο της “My Life”: “On the way to Russia, I had the detached feeling of a soul after death making its way to another sphere. I thought I had left all the forms of European life behind me fir ever. I actually believed that the ideal state, such as Plato, Karl Marx and Lenin had dreamed it, had now by some miracle be created on earth. With all the energy of my being, disappointed in the attempts to realise any of my art visions in Europe, I was ready to enter the ideal domain of communism.”

Το βιβλίο της Ilya Ilyitch Schneider “Isadora Duncan, The Russian Years” αποκαθιστά την ζωή και το έργο της Isadora Duncan στην Σοβιετική Ένωση.

Isadora Duncan, The Russian Years, Ilya Ilyitch Schneider, Macdonald, London,1968.

 

Από τον πρόλογο του βιβλίου:

“Isadora Duncan was like a force of nature. She was a woman far in advance of her time who very early in life decided that her native America could not be expected either to contain or to understand her: “America is not really for what i have to give. It is still sleeping.”

“At sixteen she left the United States for Europe. To travel to revolutionary Russia was not a logical and longed-for progression, it was also, as ‘the queen of gesture’ must have been aware, the most splendid of gestures.”

 

 

Ιμπεριαλισμός: αντεργατική οντολογία

Το κεφάλαιο και η αστική τάξη του δυτικού κόσμου που το υπηρετεί με τον εγγενή ιμπεριαλιστικό του χαρακτήρα είχε ως στόχο την οποιαδήποτε μορφή μόλυνσης της Σοβιετικής Ένωσης και του σοσιαλισμού όπως ακριβως αναπτυσσόταν τον 20ον αιώνα.

Όταν η μεταπολεμική δυτική μηχανή του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης κατασκεύασαν τον λεγόμενο ‘Ψυχρό Πόλεμο’ για να μπορέσουν να δημιουργήσουν το τέρας του κομμουνισμού, ο δυτικός πολιτισμός έβαζε τα θεμέλια της μεταμοντέρνας τέχνης προσπαθώντας να εκσφενδονίσει την ιστορία στην ανυπολόγιστη κοσμική αταξία. 

Ο αντικομμουνισμός παρέμεινε στην πρώτη γραμμή μετά και την νικηφόρα μάχη του δυτικού ιμπεριαλιστικού κόσμου έναντι της ΕΣΣΔ. Από τότε η σύγχρονη αντικομμουνιστική προπαγάνδα γίνεται η θεσμική διαδικασία των προοδευτικών αρχών του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Σήμερα ο αντι-κομμουνισμός δεν έχει την ΕΣΣΔ έτσι ώστε να φτάνουν τα πυρά του. Σήμερα οι επιθέσεις συγκεντρώνονται στην μορφή της ταξικής πάλης, στο εργατικό κίνημα και στην μαρξιστική/λενινιστική ιδεολογία.

Η μορφή αντίστασης και πάλης απο τα οπορτουνιστικά κόμματα εγινε διαχειριστική πολιτική εξανθρωπισμού του καπιταλισμού είτε με την θεωρια των σταδίων είτε με την εκλογίκευση μέσα στο παράλογο.

Η αποθέωση του κοινοβουλευτισμού και η διαχειριστική πολιτική της σοσιαλδημοκρατίας από τα νεο-αριστερά κόμματα με σκοπό να λύσει το πρόβλημα της εθνικής κυριαρχίας είναι ακριβώς ο σύγχρονος πόλεμος της αστικής τάξης με άλλα μέσα για να αποτελειώσει τις όποιες ταξικές οργανωτικές κινηματικές εκλάμψεις που παρέμειναν εν ζωή.

Ο ιμπεριαλισμός δεν εκφράζεται μόνο σαν ένας οικονομικός μηχανισμός υπεροχής αλλά αληθεύει να έχει ανεξάντλητα αποθέματα πολιτικής αντεργατικής οντολογίας.

ΕΟΚΑ: μεγαλύτερος εχθρός της Οργανώσεως ήσαν οι κομμουνισταί

Μια σύντομη αποσπασματική αναφορά από το “Χρονικόν, Αγώνος ΕΟΚΑ 1955 – 59” του Γεωργίου Γ. Διγενή, (Λευκωσία, 1972) όσον αφορά τον καθαρά αντι-κομμουνιστικό αγώνα της ΕΟΚΑ .

 

“Η ένταξις τής Νεολαίας είς τάς τάξεις τής Όργανώσεως είχε και τούτο τό γενικωτέρον όφελος: ‘Απεστέρησε τους κομμουνιστάς μιας εύκολου λείας και πηγής άντλήσεως δυναμικών στοιχείων, τά όποια έπύκνωναν τάς τάξεις των κατ’ έτος. Οι κομμουνισται έπετύγχανον τήν προσέλκυσιν τών νέων ευκόλως, άφ’ ενός μέν, διότι ένήργουν μέ σύστημα και τήν γνωστήν δραστηριότητά των, έχοντες έπίγνωσιν τής άξίας και σημασίας τής νεολαίας, άφ’ ετέρου δέ, διότι υπεβοηθούντο πρός τούτο έκ τής άδιαφορίας τών λεγομένων έθνικοφρόνων. Κατά τό τετραετές διάστημα του άγώνος είναι ζήτημα άν οί κομμουνισται κατώρθωσαν νά προσεταιρισθούν τά 5% τής Κυπριακής Νεολαίας, και αύτό δέ τό ποσοστόν προήρχετο κυρίως άπό τούς συγγενείς τών μάλλον φανατικών στελεχών του ΑΚΕΛ.”(σελ: 6)

Εκθέσεις Πληροφοριοδοτών, ΠΑΥΛΟΣ Ζ. ΣΤΟΚΚΟΣ, άστυνομικός: “Υπεύθυνος τότε του Σπέσιαλ Μπράντς ήτο ό άστυνόμος Μπάρλοου. Μετ’ αύτού συνειργαζόμην στενώς έπί ζητημάτων σχετικών μέ τούς κομμουνιστάς, τήν δράσιν των κ.λ.π. καί ώς έκ τούτου ήδυνάμην νά υπεισέρχωμαι καί είς τά άπόρρητα τής ειδικής ταύτης Υπηρεσίας. Λόγω τής εύχερούς καί καθημερινής εισόδου μου εις τό Σπέσιαλ Μπράντς ήδυνάμην νά βλέπω πάν ό,τι έλάμβανε έκεί χώραν, ήτοι άνακρίσεις άγωνιστών, διαφόρους προδότας κ.ά”

“Κατόπιν οδηγιών του Αρχηγού Διγενή ιδρύσαμεν άντικομμουνιστικόν δίκτυον κατασκοπείας καί συγκεντρώναμεν πληροφορίας περί τών κινήσεων καί “προθέσεων τών κομμουνιστών Κύπρου έν σχέσει μέ τόν άγώνα καθώς καί άλλας μνημονευμάτων.” (σελ: 50)

Αί κυριώτεραι ένέργειαι του τομέως: “Ώς ύπεύθυνος τής περιοχής τονίζω ότι ύπήρξε πλήρης συνεργασία, ύποδειγματική ύπακοή, καί συμπαράστασις όλων τών μελών μας. Οί μόνοι οί όποιοι παρεκώλυον τό έργον, ήσαν οί κομμουνισται. Ή στάσις των ήτο προδοτική, έμενον δέ τελείως άπαθείς έναντι τοΰ τιτανείου άγώνος πού διεξήγεν ό Κυπριακός Λαός. Παρά τάς έπανειλημμένας παρατηρήσεις καί τιμωρίας πού τούς επίββάλλοντο, έν τούτοις συνέχιζον, νά προδίδουν κινήσεις καί πράξεις τών μελών μας. Ήναγκάσθην λόγω τής στάσεώς ώρισμένων, νά διατάξω όπως κτυπηθούν, είς τά χωρία Κάτω Λακατάμια, Άνάγια, Άρεδιού, καί Κλήρου” (σελ: 219)

Όργάνωσις του τομέως: “Τάς μεγαλυτέρας δυσκολίας συνήντησα είς τό «Στάλινκραντ» τής Καρπασίας, τήν Κώμην Αιγιαλού, διότι οί κομμουνισταί δέν έπέτρεπον είς τούς έθνικόφρονας νέους νά άπαλλαγοΰν τοΰ κομμουνιστικού τρόμου καί νά προσχωρήσουν είς τήν Ε.Ο.Κ.Α. Η όργάνωσις τής Κώμης Αιγιαλού καί ή σταθεροποίησις αύτής έπετεύχθη μόνον όταν διά τής δυναμικής άντιμετωπίσεως (ύπό τών όμάδων έκτος τής Κώμης) τών έρυθρών του χωρίου ένεφυσήθη είς τους έθνικόφρονας νέους θάρρος καί πίστις είς τήν Ε.Ο.Κ.Α. Μετά τήν συγκρότησιν τών πρώπων πυρήνων έπεξετείναμεν τήν στρατολόγησιν καί νέων μελών άναλόγως τών άναγκών τής όργανώσεως μέ σκοπόν τήν ένταξιν, εί δυνατόν, όλων τών έθνικοφρόνων δυνάμεων είς τάς γραμμάς της Ε.Ο.Κ.Α. Καί πράγματι πολύ πρό τής άναγκαστικής καταπαύσεως τού άγώνος ή Όργάνωσις ειχε ύπό τήν δύναμιν της τουλάχιστον τά 4/5 τών έθνικοφρόνων άνδρών καί γυναικών καί μερικούς άριστερούς πατριώτας, οί όποιοι διαφωνήσαντες πρός τήν καταδικάσασαν τό Κίνημα Άκελικήν των ήγεσίαν προσεχώρησαν άνεπιφυλάκτως είς τάς όμάδας μας.” (σελ: 254)

Τα περισσότερα οικήματα τών κομμουνιστών έξηναγκάζοντο υπ’ αύτών διά πετροβολισμού νά υψώνουν καθ’ έκάστην Κυπριακήν τήν Έλληνικήν σημαίαν. Οσοι έλησμόνουν νά πράξουν τούτο εγκαίρως έζήτουν νά τούς συγχωρέσουν τά άκριτόττουλα. Υπεδείχθη είς έκείνους που έπήγαιναν διά τους αγρούς, νά αφήνουν τήν σημαίαν είς τόν γείτονα, ό όποιος θά τήν άνύψωνεν κατά τήν άπουσίαν των έπί τών οικιών των. Ουτω καθ’ έκάστην Κυρπιακήν ή Ελληνική σημαία έκυμάτιζεν είς όλας τάς οικίας τής κωμοπόλεως.” (σελ: 259)

Μία άλλη μαχητική έκδήλωσις τής ΑΝΕ έγένετο έναντίον τών κομμουνιστών τού χωριού, οι όποιοι έκαμνον διαδήλωσιν, φώναζαν αίσχος στούς μασκοφόρους μετά τάς έκτελέσεις τών κομμουνιστών εις Κώμα – Αίγιαλού καί Λύση. Οί μαθηταί, πού ήσαν στό σχολείον, είδοποιήθησαν περί τής παρελάσεως τών κομμουνιστών. Εγκατέλειψαν άμέσως τό σχολείον, έτρεξαν έναντίον τών κομμουνιστών καί τούς διέλυσαν άφού πρώτα τούς έσπα-σαν στό ξύλο. (σελ: 259)

Ό Γιαννής ήτο άπό τά δραστήρια μέλη τής έθνικόφρονος παρατάΕεως τού χωριού καί ήτο φανατικός άντι-κομμουνιστής. Υπήρξε μέλος τών ομάδων Χιτών πού ίδρύθησαν στό χωριό μας καί έφερε πάντοτε τό πηλήκιόν των. (σελ: 271)

“Μεγαλύτερος έχθρός τής Όργανώσεως είς τό χωρίον άπό τούς “Αγγλους καί τούς Τούρκους ήσαν οι κομμουνισται. Ούτοι έξεδηλώθησαν έξ άρχής έναντίον τού ένοπλου άγώνος, ώς «οπαδοί, δήθεν, τής ειρήνης.»” (σελ: 299)

“Κομμουνισται: Κατά τήν άφαίρεσιν τών κυνηγετικών όπλων τήν 22/1/56, έξυλοκοπήθησαν άριστεροί τίνες διότι παρηκολούθουν τούς άγωνιστάς καί προεκάλουν τούτους.” (σελ: 299)

Τόν Νοέμβριον 1957, ίδρύθη είς τό χωρίον Υπηρεσία Αντιμετωπίσεως Κομμουνιστικής Αντιδράσεως, ήτις έλειτούργησε μέχρι τέλους του άγώνος μετονομασθεισα άκολούθως είς Σώμα Αντιμετωπίσεως Πεμπτοφαλαγγιτών (Σ.Α.Π.).” (σελ: 310)

“Τήν 15/1/1958, κυκλοφορεί διαταγή τού Αρχηγού Διγενή άπαγορεύουσα έκδηλώσεις έπί τή έπετείω τοΰ Δημοψηφίσματος, διά λόγους πολιτικής σκοπιμότητος. Οί κομμουνισται συνηθισμένοι νά άντιδρούν είς πάσαν διαταγήν, ϊνα έπιφέρουν σύγχυσιν καί έμφανισθούν ώς ύπερπατριώται, παρά τήν διαταγήν, άναρτούν πανώ είς τό κέντρον τού χωρίου. Όταν οί κομμουνισται ήρνήθησαν τήν καταβίβασίν τούτου, τρεις προσωπιδοφόροι μέ δύο κροτίδας τούς διαλύουν άμέσως, δίδοντας τήν έντύπωσιν, κατά τήν φυγήν των, συναγωνιζομένων άθλητών είς δρόμον ταχύτητος. Η ήγεσία των όμως δέν τούς άφήνει ήσύχους καί, παρά τά γεγονότα τής 15ης Ιανουαρίου, τούς πιέζει νά καλέσουν τόν λαόν είς άπεργίαν. Μόλις ήκούσθη ή πρόσκλησις, ή Όργάνωσις προτρέπει τό κοινόν νά μήν άκούση τά λαοπλάνα συνθήματα τών έρυθρών δι’ άπεργίαν.” (σελ: 329)

“Όμοίως ύπήρχον και οί κομμουνισται οί όποιοι εις τίνα χωρία άπετέλουν τήν πλειοψηφίαν. Ητο δύσκολον έντός μικρού χρονικού διαστήματος τά πρόσωπα ταύτα νά έντοπισθούν καί έΕουδετερωθούν, ινα έκλειψη τό αίσθημα τής άνασφαλείας καί δυσπιστίας τό όποιον κατέτρυχε τόν πληθυσμόν.” (σελ: 512)

 

Η σκοτεινή πλευρά του Λένιν

“Γυρίζοντας στην σκοτεινή πλευρά”, ο τίτλος της διαδικτυακής εφημερίδας news.in.gr. Αυτή την είδηση την αναδημοσιεύει και η εφημερίδα Φιλελεύθερος της Κύπρου και μέχρι το τέλος της ημέρας και οι πλείστες αστικές φυλλάδες. “Γυρίζοντας” λοιπόν “στην σκοτεινή πλευρά”, κατά τους αστούς δημοσιογράφους, σημαίνει ότι βρισκόμαστε τώρα στην φωτεινή πλευρά με παρέα και εξουσία τους ναζί, οι οποίοι ψηφίσαν τον αντικομουνιστικό νόμο ο οποίος εξισώνει τα «ολοκληρωτικά καθεστώτα», των «σοβιετικών και των ναζί».

Λέει το σημερινό άρθρο: “Συγκεκριμένα, το άγαλμα του Λένιν ενέπιπτε στον αμφιλεγόμενο νόμο που πρόσφατα επικύρωσε το Κίεβο και έθετε εκτός νόμου σύμβολα ολοκληρωτικών καθεστών – τόσο του ναζιστικού όσο και του σοβιετικού παρελθόντος.”

Ολοκληρωτικά καθεστώτα αστικοδίαιτα δημοσιογραφάκια είναι τα δικά σας τα φιλελεύθερα συστήματα που αν δεν βομβαρδίσετε χώρες του πλανήτη δεν ησυχάζει η φασιστική σας μηχανή. Τα δημοσιογραφάκια αυτά που στο όνομα Λένιν παραπέμπει σε σκοτεινές πλευρές είναι τα ίδια ανθρωπάκια που ζουν σε σκοτεινές πλευρές μια που το φως για αυτά είναι είτε τ’ άγιο είτε το κερδοφόρο.

Διαβάζουμε επίσης: “Για να ολοκληρωθεί ο σουρεαλισμός, το άγαλμα επίσης θα λειτουργεί και ως hot spot για δίκτυο wifi…” Αυτό λοιπόν για την δημοσιογραφία ονομάζεται “σουρεαλισμός” και το αντικομουνιστικός νόμος τον λένε τώρα “αμφιλεγόμενος νόμος”.

Καλά να περνάτε στις σκοτεινές πλευρές!!!

Virtual Protest, ReLOVEution και ολοκληρωτικά καθεστώτα (Κούβα, Β. Κορέα, Ιράν, Βενεζουέλα)

Το Global Freedom Movement ορίζει τι είναι μια εικονική διαμαρτυρία. Στον ιστότοπο του κινήματος, διαβάζουμε:

“Τι ακριβώς είναι η εικονική διαμαρτυρία (Virtual Protest);

Είναι μια πολύ απλή ιδέα, είναι ένας νέος τρόπος για να γίνει κάτι που όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο το κάνουν εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το πρόβλημα είναι, όταν οι άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν δέχονται μεγάλους κινδύνους. Μια εικονική διαμαρτυρία δίνει στους ανθρώπους την δυνατότητα να κάνουν τις όποιες απόψεις τους να γίνουν γνωστές, χωρίς να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να δεχθούν επίθεση, να συνεληφθούν ή ακόμη και να σκοτωθούν. Μπορείτε να εγγραφείτε για συμμετοχή σε μια εικονική εκδήλωση με την αποδοχή ενός γεγονότος καλώντας ή στέλωντας ένα μήνυμα, για παράδειγμα μέσω SMS ή χρησιμοποιώντας ένα κοινωνικό δίκτυο όπως το Twitter.”

Παρακολουθείστε εδώ την εικονική διαμαρτυρία στην Ισπανία – Μαδρίτη έξω από το Ισπανικό Κοινοβούλιο που έγινε την περασμένη Παρασκευή το βράδυ 10/04 όσον αφορά την νομοθεσία της δημόσιας ασφάλειας.

vp

Εικονική διαμαρτυρία έξω από το Ισπανικό κοινοβούλιο

Στο ενεργητικό τους έχουν διαμαρτυρίες, εικονικές πάντα, ενάντια στην Κουβανική κυβέρνηση κατά την διάρκεια της δίκης του μουσικού rapper Angel Yunier Remon.

Plaza_de_la_Revolución

‘Εξω από τις φυλακές Evin στην Τεχεράνη – Ιράν ως συμπαράσταση των πολιτικών κρατουμένων.

EvinHouseofDetention

Για τους περίπου 50,000 αντιφρονούντες του δικτατορικού πολιτικού συστήματος της Βορείου Κορέας που κρατούνται στις υποτιθέμενες φυλακές Camp 22

κορεα

και επίσης για τους πολιτικούς κρατούμενους της Βενεζουέλας.

βενεζουελλα

Επίσης, ο οργανισμός The International Society of Human Rights που έχει βάση την Γερμανία άρχισε πριν μερικά χρόνια την καμπάνια της εικονικής διαμαρτυρίας εν ονόματι UnSilence σε χώρες, όπως διατίθεται να υποστηρίζει, με δικτατορικό καθεστώς: Κούβα, Ιράν, Βόρειος Κορέα, Τουρκία, Αίγυπτος, Βιετνάμ και Κίνα. Το UnSilence είναι ένας εικονικός διαδικτυακός παγκόσμιος χάρτης στον οποίο μπορεί ο χρήστης να πλοηγηθεί με το ποντίκι του και να επιλέξει μια χώρα όπου αυτή τη στιγμή γίνεται μια διαδήλωση. Η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα, κατά την The International Society of Human Rights, επιτρέπει στους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο να συμμετέχουν σε διαδηλώσεις σε χώρες υπό ολοκληρωτικά καθεστώτα που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών τους.

Ο εμπνευστής του The International Society of Human Rights ήταν ο Iwan Ι. Agrusow, ένας πρώην Ρώσος εργάτης που δούλευε σε καταναγκαστικά έργα στη Σοβιετική Ένωση, ο οποίος είχε αποφασίσει να μείνει στη Δυτική Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω της θεραπείας του από τα ψυχολογικά τραύματα που του δημιουργήθηκαν. Γνωστά μέλη της ISHR/IGFM περιλαμβάνουν τους Δυτικό Γερμανό καγκελάριο Λούντβιχ Έρχαρντ εισηγητή της ιδεάς να αγοράσουν οι Δυτικοί την Ανατολική Γερμανία από Σοβιετική Ένωση, ο πρώην Αυστροουγγρικής καταγωγής αρχιδούκας ή πρίγκηπας ο Όθων της Αυστρίας, Otto von Habsburg, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Διεθνούς Πανευρωπαϊκής Ένωσης (1973 – 2004) και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1979 – 1999) ως εκπρόσωπος της Βαυαρίας, ο πρώην Γενικός Εισαγγελέας της Γερμανίας Ludwig Martin που ως πρόεδρος της ISHR/IGFM του Συμβουλίου Επιτρόπων θεωρούσε την χιλιανή κυβέρνηση και τον Αουγκούστο Πινοσέτ ως “αξιόπιστη/ο φίλο“, και τέλος ο κινέζος ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Harry Wu.

Μερικά “κουτιά” αντικομμουνισμού και υψηλή αισθητική

Tο αντικομμουνιστικό αστικό “Κουτί της Πανδώρας” ανοίγει διάπλατα. Ακολουθούν κάποια χυδαία σχόλια για το λογότυπο – σήμα για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΕ.

κάντε κλικ στις “καθαρές” εικόνες σχόλια-κουτιά:

Screen Shot 2015-04-09 at 11.27.02

Screen Shot 2015-04-09 at 11.27.41

Screen Shot 2015-04-09 at 11.27.54

Screen Shot 2015-04-09 at 11.28.08

 

Τα λογότυπα – σήματα για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΕ. Ακολουθούν τα τρία υψηλής αισθητικής γραφιστικής τέχνης επιλεγμένα λογότυπα:

 

100 κκε

100-xronia-kke-2-logotypo

100-xronia-kke-3-logotypo